Ebenezer Cobb Morley - tendency of Jan 20

Ebenezer Cobb Morley