Ebenezer Cobb Morley - tendency of Apr 22

Ebenezer Cobb Morley