Ebenezer Cobb Morley - tendency of Nov 14

Ebenezer Cobb Morley