Ebenezer Cobb Morley - tendency of Sep 19

Ebenezer Cobb Morley